Sklep internetowy 4sleepy.pl, zwany dalej sklepem, prowadzony jest przez MK CARE Martyna Kumorek
NIP:884-25-02-120

Można się z nami kontaktować za pośrednictwem poczty elektronicznej wysyłając zapytania na adres e-mail: admin@4sleepy.pl

§1. POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

a) Sklep internetowy – sklep internetowy działający pod adresem domeny www.4sleepy.pl, z wykorzystaniem którego, Sprzedawca sprzedaje za pośrednictwem sieci Internet towary znajdujące się w ofercie Sklepu,

b) Regulamin – niniejszy regulamin Sklepu internetowego, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.), określający zasady składania i realizacji zamówień oraz funkcjonowania Sklepu internetowego,

c) Sprzedawca – MK CARE Martyna Kumorek, z siedzibą w Jaworzyna Śląska 58-140, ul. Prądzyńskiego 22, e-mail: admin@4sleepy.pl, NIP:884-25-02-120 , Regon:364107990

d) Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta która korzysta z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę,

e) Formularz rejestracji – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający utworzenie Konta,

f) Konto – oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta, zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach,

g) Formularz zamówienia – dostępny w Sklepie internetowym formularz, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia i jego realizację bez konieczności zakładania Konta,

h) Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia umowy sprzedaży Towaru ze Sprzedawcą,

i) Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towaru w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), zawierana za pośrednictwem Sklepu internetowego w języku polskim,

j) Towar – dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą,

k) Dowód zakupu – paragon fiskalny, faktura VAT lub inny dokument potwierdzający zakup Towaru,

l) Załącznik nr 1 – dołączony do Regulaminu dokument umożliwiający odstąpienie od umowy, o którym mowa w §11.

2. Wypełnienie Formularza rejestracji oraz utworzenie Konta jest tożsame z zapoznaniem się Klienta z treścią Regulaminu oraz jego akceptacją. Umowa dotycząca prowadzenia Konta w Sklepie internetowym jest zawierana na czas nieokreślony i nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań finansowych dla Klienta. Umowa może zostać wypowiedziana w każdym momencie poprzez usunięcie Konta w Sklepie internetowym lub przesłanie informacji o rezygnacji przez Klienta na adres e-mail Sprzedawcy:admin@4sleepy.pl

§2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ


1. Klient obowiązany jest do korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

2. Sklep prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.4sleepy.pl telefonicznie lub drogą mailową.

3.Towary dostępne w Sklepie internetowym są oryginalne, fabrycznie nowe (wolne od wad) oraz zgodne z obowiązującymi standardami i wymaganiami

4. Złożenie zamówienia jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną. Na życzenie wysyłana jest faktura w wersji papierowej bez kosztów.
5. Zamówiony towar dostarczamy za pomocą wyspecjalizowanej firmy kurierskiej GLS Poland. Klient jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku transportu. Dostawy są realizowane w dni powszednie od poniedziałku do piątku, najczęściej w godzinach 8:00 – 16:00.

6. Sprzedawca zobowiązuje się dostarczyć Klientowi Towary wolne od wad.

§3. PŁATNOŚCI


1. Ceny podane w Sklepie internetowym wyrażone są w polskich złotych i są cenami brutto, zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT . Ceny nie zawierają jednak ewentualnych kosztów dostawy, które są wskazywane w trakcie składania Zamówienia.

2. Do każdego Zamówienia dołączany jest Dowód Zakupu.

3. Możliwe są następujące formy płatności:

a) Przelew bankowy – wpłata pełnej wartości zamówienia wyliczonej w kalkulacji na rachunek bankowy firmy 4sleepy przed dostarczeniem zamówionego towaru. Aby wysyłka była możliwa tego samego dnia kwota musi być zaksięgowana na kontach sklepu do godziny 14:00.

b) Pobranie (kurier) – płatność gotówką przy odbiorze przesyłki. Usługa wysyłki za pobraniem jest dodatkowo płatna.

c) E-Przelew – Upay – płatności online

d) Konto PayPal – płatność online

4. Sklep każdorazowo informuje Klienta o wysokości opłat związanych z wyborem danego sposobu płatności przed dokonaniem wyboru przez Klienta.

5. W przypadku wybrania przelewu bankowego, jako sposobu płatności, zamówienie realizowane jest dopiero z chwilą wpłynięcia płatności na konto Sklepu wraz z kosztami wysyłki.

6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian cen Towarów. Zamówienia złożone przed wejściem w życie zmian, o których mowa w poprzednim zdaniu, realizowane będą na zasadach obowiązujących w momencie ich składania.

§4. SKŁADANIE I PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ


1. Zamieszczone na stronach Sklepu informacje o towarach są jedynie zaproszeniem do składania ofert w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 w związku z art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego.

2. Klient wypełniając formularz zamówienia, składa ofertę kupna określonego towaru oferowanego przez Sklep.

3. Klient otrzyma automatycznie wygenerowanego maila z informacją o wpłynięciu zamówienia do systemu, przy czym mail ten nie stanowi potwierdzenia przyjęcia oferty. Do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w zamówieniu dochodzi z chwilą przyjęcia zamówienia do realizacji.

4. Za moment przyjęcia zamówienia przyjmuje się potwierdzenie zamówienia przez pracownika obsługi Sklepu.

5. Przesłanie nieprawidłowo wypełnionego Formularza zamówienia nie będzie traktowane jako złożenie zamówienia przez Klienta.

6. W przypadku wystąpienia niejasności dotyczących przesłanych formularzy odnoszących się do prawidłowości wypełnienia Formularza zamówienia przez Klienta (w szczególności w odniesieniu do danych Klienta), Sklep skontaktuje się z Klientem w celu ich wyjaśnienia. W przypadku braku uzyskania od Klienta wyjaśnień Sklep może odmówić potwierdzenia i realizacji zamówienia, o czym Sklep zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Klienta.

7. Klient ma prawo dokonywania zmian w zamówieniu na etapie jego realizacji do momentu przekazania towaru do wysyłki do Klienta z zastrzeżeniem pkt 8 niniejszego paragrafu.

8. W przypadku gdy zmiana polega na usunięciu Towarów z zamówienia lub jego anulowaniu, traktowana będzie jak odstąpienie, o którym mowa w §11 Regulaminu. Takie zmiany mogą zostać dokonane wyłącznie przez Klientów będących osobami fizycznymi dokonującymi zakupów niezwiązanych bezpośrednio z ich działalnością gospodarczą lub zawodową.

9. Jeżeli Sklep nie może zrealizować zamówienia z tego powodu, że przedmiot zamówienia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie trzydziestu dni, zawiadomić o tym konsumenta i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

§5. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA


1. Zamówienia realizujemy w ciągu 2-3 dni roboczych, w zależności od formy płatności oraz godziny złożenia zamówienia. W szczególnych sytuacjach, niezależnych od nas, czas realizacji zamówienia może ulec zmianie.

2. Zamówienie na kilka różnych produktów wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówienia. W przypadku płatności przelewem powyższy termin wydłuża się o czas realizacji przelewu. Termin otrzymania przesyłki to suma czasu realizacji zamówienia i czasu dostawy. Dodatkowe koszty związane z poszczególnymi formami płatności określone są w cenniku transportu.

3. Dla produktów z dostępnością “na zamówienie” termin wysyłki jest ustalany indywidualnie z Klientem, mailowo lub telefonicznie, po otrzymaniu potwierdzenia dostępności od naszych dostawców i ma wyłącznie charakter orientacyjny. Dostępność produktów “na zamówienie” jest zmienna i zależy od stanów magazynowych producenta.

§6. CZAS DOSTAWY


1. Przesyłki są dostarczane firmą kurierską GLS Poland, zazwyczaj następnego dnia roboczego po dokonaniu wysyłki z magazynu.

§7. GWARANCJA


1. Produkty posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronach sklepu lub jest podawany na żądanie.

2. Szczegółowe warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta. Większość produktów posiada gwarancje realizowane bezpośrednio przez producentów.

3. Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Klienta z tytułu odpowiedzialności Sprzedawcy za wady fizyczne Towaru w zakresie określonym ustawą z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm.)

§8. REKLAMACJA


1. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem Sklepu internetowego.

2. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne można nadsyłać drogą mailową, faksem oraz drogą listowną na adres wskazany przez pracownika sklepu podając poniższe informacje:

Imię i Nazwisko
Dokładny adres (ulica, kod pocztowy, miejscowość)
Telefon kontaktowy
Adres mailowy
Numer faktury zakupu lub numer zamówienia
Przyczyna reklamacji

Państwa zgłoszenie zostanie przekazane do producenta.

3. Klient zobowiązany jest dostarczyć reklamowany produkt na swój koszt, pod adres siedziby Sklepu. W przypadku uznania reklamacji jakościowej Sklep internetowy zwróci środki pieniężne za usługę transportową, po przedstawieniu przez Klienta stosownych dokumentów potwierdzających jej cenę. Zwrot środków pieniężnych gwarantowany jest do wysokości ceny usługi transportowej oferowanej przez Sklep.

4. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy kierować bezpośrednio drogą listowną lub e-mailem na adres naszej siedziby. Przed wysyłką należy skontaktować się ze sklepem internetowym w celu sprecyzowania warunków zwrotu towaru lub wymiany na zamawiany produkt.

5. Określając sposób realizacji zobowiązań sklepu Klient ma prawo, żądać doprowadzenia go do stanu zgodnego z umową poprzez nieodpłatną naprawę albo wymianę, chyba, że naprawa albo wymiana są niemożliwe lub wymagają nadmiernych kosztów. Jeżeli Sklep nie będzie w stanie wywiązać się z określonych żądań Klient ma prawo domagać się stosowanego obniżenia ceny albo może odstąpić od umowy.

6. Sklep ustosunkuje się do żądań Klienta w terminie 14 dni od momentu zgłoszenia niezgodności towaru. Jeżeli w ciągu 14 dni sklep nie ustosunkuje się do żądań Klienta, oznacza to, iż uznał żądanie za uzasadnione.

7. W przypadku zasadnego zgłoszenia niezgodności towaru z umową, gdy realizacja żądań Klienta wiąże się z dostawą nowego lub naprawionego towaru, wszystkie koszty dostawy ponosi Sklep.

§9. REKLAMACJA PRZESYŁKI KURIERSKIEJ – USZKODZENIE


1. Otrzymaną przesyłkę z zamówieniem zaleca się dokładnie sprawdzić w obecności kuriera.

2. W przypadku kiedy opakowanie towaru posiada znaczne uszkodzenia, ślady otwierania lub widać, że została naruszona taśma pakowa należy odmówić odbioru przesyłki i niezwłocznie poinformować o tym Sklep.

3. Jeżeli opakowanie nie nosi śladu uszkodzenia, zaleca się podpisać odbiór przesyłki i ocenić czy Towar nie posiada mechanicznych uszkodzeń oraz czy jest zgodny z zamówieniem.

4. W przypadku uszkodzenia przesyłki podczas transportu lub zastrzeżeń, co do ilości dostarczonego towaru, zaleca się w obecności kuriera spisanie protokołu szkody. W protokole należy wpisać datę, godzinę doręczenia oraz rozmiar szkody. Druk protokołu zawsze posiada przedstawiciel firmy kurierskiej.

5. Ważne, aby protokół był spisany rzetelnie i czytelnie, w sposób jasno opisujący stan odebranej przesyłki.

6. Sporządzenie powyższego protokołu nie jest równoznaczne z uruchomieniem procedury reklamacyjnej.

7. Wszelkie reklamacje związane z niewykonaniem usługi, opóźnieniem, zagubieniem, uszkodzeniem, ubytkiem przesyłki, przyjmuje Sklep.

8. Wszelkie reklamacje dotyczące stwierdzonego ubytku lub uszkodzenia, jak również związane z opóźnieniem w doręczeniu przesyłki, należy zgłosić pisemnie za potwierdzeniem odbioru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia odbioru przesyłki, a w przypadku niewykonania usługi licząc od 30-stego dnia przewidywanego terminu wykonania usługi.

9. Reklamacje nieścisłe lub niekompletne lub reklamacje wniesione przez osobę nieuprawnioną traktuje się jak nie wniesione.

§10. REKLAMACJA PRZESYŁKI KURIERSKIEJ – BŁĘDNY ADRES DOSTAWY


1. Wszelkie reklamacje o błędny adres prosimy składać e-mailem.

§11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY


1. Klientowi, który jest konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.), przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia otrzymania Towaru.

2. Uprawnienie powyższe nie przysługuje Klientowi w następujących przypadkach:

a) świadczenia usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Klienta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

c) umów, których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

d) szczególnych umów, których przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami,

3. Do skutecznego odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt 1 niniejszego paragrafu, wystarczy złożenie pisemnego oświadczenia przez Klienta drogą mailową lub pocztową, w przypisanym ustawowo 14-dniowym terminie od momentu odebrania przesyłki. Wzór oświadczenia zawiera Załącznik nr 1.

4. Klient, odstępując od umowy, zobowiązany jest do zwrotu Towaru w stanie niezmienionym wraz z Dowodem zakupu lub jego kopią w terminie 14 dni od daty złożenia odstąpienia.

5. Koszty wysyłki zwracanego Towaru ponosi Klient.

6. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.

7. Sprzedawca gwarantuje zwrot ceny Towaru oraz kosztów wysyłki Towaru do Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni.

8. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

9. W przypadku gdy Klient wybrał inny niż najtańszy zwykły sposób przesyłki dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

10. Zwroty Towarów wysyłane na koszt Sprzedawcy, za pobraniem oraz zwroty nie zgłoszone wcześniej obsłudze sklepu nie będą przyjmowane.

11. Postanowienia niniejszego paragrafu nie stosuje się do Klientów nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221Kodeksu Cywilnego (Dz.U. Nr 16 poz. 93 z późn. zm.) tj. osób dokonujących czynności prawnych związanych bezpośrednio z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą lub zawodową.

§12. NIEODEBRANIE PRZESYŁKI


1. W przypadku nieodebrania przesyłki, braku możliwości odebrania przesyłki z winy firmy kurierskiej, zmiany terminu lub adresu dostawy, Klient powinien skontaktować się ze Sklepem.

§13. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH


1. Po dokonaniu wysyłki zakupionego towaru, Sklep w ramach realizacji Umowy Sprzedaży z Klientem jest zobowiązany przesłać Klientowi na adres poczty elektronicznej zaproszenie do wypełnienia ankiety w celu zbadania jego opinii o przeprowadzonej transakcji. Kupujący jest uprawniony, jednak nie zobowiązany do jej wypełnienia.

2. Klient, wypełniając Formularz rejestracji i zakładając Konto, jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Sklep, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

3. Dane osobowe są przetwarzane przez Sklep wyłącznie w celu świadczenia usług.

4. Dane osobowe Klienta nie będą ujawniane innym osobom lub instytucjom dla celów marketingowych, bez uzyskania jego wyraźnej zgody.

5. Klient ma możliwość dostępu do dotyczących go danych osobowych w celu ich weryfikacji, modyfikacji lub usunięcia z bazy Sklepu.

6. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w dokumencie Polityka prywatności sklepu internetowego www.4sleepy.pl

7. Sklep wykorzystuje mechanizm tzw. „cookies” (ciasteczka). Mechanizm ten odpowiada za ułatwienie dostępu Klientom Zarejestrowanym do zasobów zgromadzonych w Sklepie. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany w procesie przetwarzania danych osobowych.